نامه

1

22 آذر 1399
برنامه راهبردی
برنامه راهبردی دانشکده

 

5 بهمن 1394
آیین نامه شرح وظایف مراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش

 

26 فروردين 1394
آیین نامه کارکنان
آیین نامه های مورد نیاز کارکنان...

 

25 فروردين 1394
اساتید راهنما
اساتید راهنمای پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد...

 

25 فروردين 1394
فرایندها
فرایندهای مربوط به ثبت نام، نگارش و دفاع از پایان نامه و فارغ التحصیلی...

 

17 دی 1393
فرم های آموزشی

 

28 امرداد 1391
آئین نامه دانشجویی
آیین نامه دانشجویی...

 

28 امرداد 1391
اساتید
آیین نامه اساتید...

 
1
< >