مامایی

1

23 بهمن 1401
ارائه دهنده: محدثه فخری دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی موضوع: نقد کامل مقاله
Nurses` Caring Behaviors as Perceived by

 

29 آذر 1401
تاریخچه، رسالت و اهداف

 

9 آبان 1401
ارائه دهنده: خانم زهرا رضایی ،دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی 1399

 

16 فروردين 1398
رسالت
رسالت دانشکده پرستاری و مامایی...

 

16 فروردين 1398
تعاریف
تعاريف: تعاريف زير در آيين نامه هاي كليه مقاطع مختلف تحصيلي به صورت يكسان پذيرفته شده و حسب مقطع مربوط مورد استناد مي باشد و جز لاينفك آيين نامه ها بوده و هر نوع تغيير و تفسير مغاير با آن مجاز نيست.

 

15 فروردين 1398
تاریخچه دانشکده پرستاری و مامایی

1 آبان 1397
معرفی EDO دانشکده

 

2 خرداد 1396
برگزاری سمینار مراقبت های طبی، پرستاری و مامایی در دیابت

 

31 شهريور 1394
اساتید مشاور گروه های پرستاری و مامایی

 
1
< >