اعضاء کمیته ارزیابی درونی و اعتباربخشی

1401/7/30 0:0

*خانم دکتر حکیمه واحدپرست (مدیر تحصیلات تکمیلی)

* خانم فاطمه حاجی نژاد (مدیرگره پرستاری)

* خانم نادیه پاکاری (مدیرگروه مامایی)

* خانم دکتر رقیه گشمرد

*خانم دکتر فرزانه نوروزی (EDO)

*خانم دکتر فرخنده مهبودی

 


تاریخ بروز رسانی:   22 بهمن 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >