فرم های مربوط به ارزشیابی اساتید

1398/4/31 0:0

فرم ارزشيابي رياست دانشكده از اعضاي محترم هيئت علمي 

فرم ارزشيابي مدير گروه از اعضاي محترم هيئت علمي

فرم ارزشيابي همكاران از عضو هيئت علمي

فرم نظر خواهي از نحوه تدريس نظري استاد (باليني و علوم پايه)


تاریخ بروز رسانی:   31 تير 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >