ژورنال کلاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 دی 1401
ارائه دهنده: حمیرا جابری دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی موضوع: نقد کامل مقاله
Relationship between communication skills and care behaviors of nurses

 

21 آذر 1401
ارائه دهنده: ملیحه خضری دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان نقد مقاله
نقد مقاله

 

7 آذر 1401
ارائه دهنده: خانم خاتون صمصامی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی عنوان: نقد مقاله

 

23 آبان 1401
ارائه دهنده: خانم محدثه جوادی دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری عنوان: نقد مقاله

 

9 آبان 1401
ارائه دهنده: خانم زهرا رضایی ،دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی 1399

 

9 مهر 1401
ارائه دهنده: خانم مریم دهقان،دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی
عنوان:Sarcopenia

 

15 خرداد 1401
ارائه دهنده: آقای محمد امین شادمان،دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی
عنوان: نقد کامل مقاله

 

1 خرداد 1401
ارائه دهنده:خانم معصومه جمالی،دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان
عنوان: نقد کامل مقاله

 

17 ارديبهشت 1401
ارائه دهنده: خانم سیده سارا حسینی، دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری
نقد مقاله

 

21 فروردين 1401
ارائه دهنده: معصومه سادات میرمحمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد کودکان
نقد یافته های مقاله

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 آرشیو
  
از تا

< >