ژورنال کلاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 مهر 1401
ارائه دهنده: خانم مریم دهقان،دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی
عنوان:Sarcopenia

 

15 خرداد 1401
ارائه دهنده: آقای محمد امین شادمان،دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی
عنوان: نقد کامل مقاله

 

1 خرداد 1401
ارائه دهنده:خانم معصومه جمالی،دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان
عنوان: نقد کامل مقاله

 

17 ارديبهشت 1401
ارائه دهنده: خانم سیده سارا حسینی، دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری
نقد مقاله

 

21 فروردين 1401
ارائه دهنده: معصومه سادات میرمحمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد کودکان
نقد یافته های مقاله

 

22 اسفند 1400
ارائه دهنده: خانم اختر دهقانی منش، دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی
نقد روش کار مقاله

 

15 اسفند 1400
ارائه دهنده: شهربانو رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی
ماسک و کووید 19

 

15 اسفند 1400
ارائه دهنده: خانم مریم نوروزیان دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی
نقد عنوان و چکیده مقاله

 

15 اسفند 1400
ارائه دهنده:خانم فریبا نجفی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان
نقد مقدمه مقاله

 

28 دی 1400
ارائه دهنده: خانم فاطمه مقصودی،دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی
Conducting OSCE in the covid environment

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 آرشیو
  
از تا

< >