شرح وظایف شورا اموزشی

1401/8/6 0:0

1.     همکاری با معاون آموزشی دانشگاه برای ایجاد زمینه های اجرای دستورالعمل ها، آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های مصوب معاونت آموزشی وزارتخانه؛ مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، تصمیمات هیأت رئیسه و  ارائه پیشنهاد برنامه‌های مختلف آموزشی به شورای دانشگاه از جمله:

الف: برنامه‌های آموزشی و نحوه اجرای برنامه‌های درسی در چارچوب مصوبات

ب: بررسی آیین‌نامه‌های آموزشی و اظهار نظر درباره آنها

ج: پیشنهاد طرح‌های مناسب آموزشی به شورای دانشگاه

د: پیشنهاد ظرفیت و شرایط پذیرش دانشجوی جدید

2.     بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که توسط رئیس دانشکده و معاون آموزشی به شورا ارجاع می‌شود.

3.     تبصره: سایر موارد پس از هماهنگی با دبیر شورا، قابل طرح در شورا خواهد بود.

4.     بررسی و اظهار نظر در خصوص تأسیس رشته‌های جدید، گروه آموزشی و دوره های جدید در قلمرو قوانین و مقررات موجود

5.     تدوین گزارش‌های دوره‌ای و تحلیلی از وضعیت رشته‌ها، مقاطع و برنامه‌های آموزشی در موضوعات مختلف و پیشنهاد راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت موجود

6.     بررسی و تصویب درخواست متقاضیان هیئت علمی ارجاعی از گروههای آموزشی

7.        بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص مشکلات آموزشی دانشجویان و همچنین تصمیم گیری در مورد دانشجویان متقاضی مهمانی و انتقالی

8.     بررسی تقاضای ماموریت آموزشی، ادامه تحصیل، فرصت مطالعاتی آموزشی، اعطاء بورس اعضای هیأت علمی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیأت علمی آموزشی جدید و ارسال به معاونت آموزشی دانشگاه

9.     تصویب سیاست های کلی آموزشی دانشکده و تأیید اجرای رویکردهای جدید در آن حوزه

10.    تعیین اساتید مشاور تحصیلی دانشجویان با هماهنگی مدیران گروه های آموزشی

11.   تصویب فرآیند برگزاری آزمون جامع دانشجویان کارشناسی پرستاری و مامایی


تاریخ بروز رسانی:   6 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >