اعضاء کمیته ارزیابی درونی

1401/8/6 0:0

1.     خانم دکتر فرحنازکمالی

2.     خانم دکتر مریم روانی پور

3.     خانم فاطمه حاجی نژاد

4.     خانم دکتر حکیمه واحدپرست

5.     خانم دکتر راضیه باقرزاده

6.     خانم دکتر شهناز پولادی

7.     آقای دکتر مسعود بحرینی

8.     خانم دکتر فائزه جهانپور

9.     خانم نگین مشایخ

10.   خانم طیبه غریبی

11.   خانم نادیه پاکاری

12.   خانم مریم چنانه

 


تاریخ بروز رسانی:   6 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >