شرح وظایف کمیته ارزیابی درونی

1401/8/6 0:0

1.     تدوین طرح ارزیابی درونی

2.     برگزاری کارگاههای آموزشی برای اعضاء هیئت علمی در باره ارزیابی درونی

3.     تشویق گروههای آموزشی برای شرکت در طرح ارزیابی درونی

4.     نظارت بر انجام صحیح ارزیابی توسط گروهها

5.     جمع آوری اطلا عات از گروهها و تجزیه و تحلیل آن و تعیین نقاط ضعف و قوت

6.     تهیه گزارش ارزیابی درونی و بارگذاری داده ها در سامانه

7.     گرفتن باز خورد از گروهها و راهکارهای آنها جهت رفع نواقص

8.     تائید وتصویب نهایی نتایج ارزیابی انجام شده توسط گروهها

9.     در خواست انجام ارزیابی بیرونی وبررسی نتایج حاصل از آن به منظور رفع نواقص

تکرارارزیابی گروهها بصورت مستمر وبا فواصل مشخص


تاریخ بروز رسانی:   6 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >