اعضاء کمیته برگزاري آزمون ها

1401/8/6 0:0

1.     خانم دکتر فرحناز کمالی(رییس دانشکده)

2.     خانم دکتر مریم روانی پور(معاون آموزشی پژوهشی)

3.     خانم دکتر حکیمه واحدپرست (مدیر تحصیلات تکمیلی)

4.     خانم دکتر راضیه باقرزاده(مدیر گروه مامایی)

5.     خانم فاطمه حاجی نژاد(مدیر گروه پرستاری)

6.     خانم نادیه پاکاری)مسئول(EDO

7.     خانم زهرا خلیلی (کارشناس مسئول خدمات آموزشی)


تاریخ بروز رسانی:   6 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >