شرح وظایف کمیته برگزاري آزمون ها

1401/8/6 0:0

1.     نظارت مستمر بر همکاري با اداره آموزش دانشکده ها و اساتید در جهت دریافت و ارزیابی اولیه سوالات امتحانی

2.      ارزیابی شرایط فیزیکی برگزاري امتحانات

3.      تنظیم مقررات برگزاري بهینه جلسات آزمون

4.     دریافت نتایج آنالیز آزمونها توسط EDC و استخراج گزارش تحلیلی براي مشخص نمودن درجه دشواري و تمیز سوالات جهت تشکیل بانک سوالات امتحانی

5.     ارائه بازخورد نتایج آنالیز و تحلیل آزمونها به گروه هاي آموزشی و اساتید در جهت کمک به بهبود و اصلاح روند طراحی آزمون

6.      راهنمایی اساتید در رابطه با استفاده از روشهاي ارزشیابی (ورودي- تکوینی- پایانی) در دروس تئوري، عملی و کارآموزي

7.     برنامه ریزی و نظارت بر آزمونهای آسکی و جامع و آزمون های مجازی

8.      بررسی نظرات دانشجویان در رابطه با چگونگی برگزاري امتحانات در پایان هر نیمسال و ارائه پیشنهاد جهت بکارگیري نظرات دانشجویان


تاریخ بروز رسانی:   6 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >