اعضا کمیته دانشجویان آسیب پذیر

1401/8/6 0:0

1.     خانم دکتر فرحناز کمالی (رییس دانشکده)

2.     خانم دکتر مریم روانی پور (معاون آموزش و پژوهش دانشکده)

3.     خانم دکتر شرافت اکابریان (مسئول اساتید مشاور)

4.     خانم دکتر فروغ عباسی (نماینده اداره مشاوره در دانشکده)

5.     خانم دکتر راضیه باقرزاده(مدیر گروه مامایی)

6.     خانم فاطمه حاجی نژاد(مدیر گروه پرستاری)

7.     خانم نادیه پاکاری(مسئول EDO)

8.     خانم زهرا خلیلی (مسئول خدمات آموزشی دانشکده)


تاریخ بروز رسانی:   6 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >