اعضاء کمیته دانشجویان آسیب پذیر

1401/8/6 0:0

  1. خانم دکتر فرحناز کمالی (رییس دانشکده)
  2.  خانم دکتر مریم روانی پور (معاون آموزش و پژوهش دانشکده)
  3.  خانم نادیه پاکاری (مدیر گروه مامایی)
  4. خانم فاطمه حاجی نژاد (مدیر گروه پرستاری)
  5. خانم دکتر شرافت اکابریان (مسئول اساتید مشاور)
  6. خانم دکتر فرزانه نوروزی (مسئول EDO)
  7.  خانم دکتر فروغ عباسی (کارشناس امور روانی در دانشکده)
  8. خانم طیبه غریبی

 


تاریخ بروز رسانی:   22 بهمن 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >