شرح وظایف کمیته دانشجویان آسیب پذیر

1401/8/6 0:0

1.     تشکیل کمیته مشاوره جهت دانشجویان آسیب پذیر (کلیه دانشجویانی که در ترم قبل معدل زیر 14 کسب کرده اند (ارجاع نامه محرمانه و تماس تلفنی جداگانه از طریق دفتر مشاوره با دانشجویان فوق الذکر و تشویق و ترغیب و سپس الزام جهت مراجعه پی گیر و منظم به مشاور خود در روز و ساعت مشخص شده توسط اساتید کمیته مشاوره.

2.     تشکیل جلسات منظم در کمیته مشاوره با حضور اعضاي کمیته و پیگیري روند مشاوره، مشکلات موجود.

3.     تشویق دانشجویان داراي پیشرفت تحصیلی با همکاري ریاست محترم دانشکده متناسب با نوع پیشرفت (جایزه نقدي، نامه تشویقی از طرف ریاست دانشکده و توصیه به دانشجویان داراي افت تحصیلی از طریق نامه ارشادي از طرف معاونت محترم آموزشی دانشکده.

4.     ارجاع دانشجو به دفتر مشاور دانشجویی دانشگاه جهت دانشجویانی که نیاز به مشاوره در زمینه روانشناسی دارند.

5.     ارجاع آن دسته از دانشجویانی که داراي مشکل خاص می باشند به اداره مشاوره دانشجویی.


تاریخ بروز رسانی:   6 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >