شرح وظایف کمیته راهبردی

1401/8/6 0:0

1.     پیاده سازی نظام تدوین و پایش  برنامه های راهبردی و عملیاتی دانشکده

2.     طراحی، تدوین و بازنگری دوره ای اهداف، استراتژی ها و برنامه های دانشکده بر اساس چشم انداز و سیاستهای کلان دانشگاه و وزارت بهداشت و پیگیری تصویب آنها

3.     انجام اقدامات لازم جهت ابلاغ اهداف، استراتژی ها و سیاستهای کلان مصوب حوزه معاونت آموزشی به حوزه های تحت پوشش

4.     همکاری در فرایند ارزیابی درونی و بیرونی دانشکده و رفع چالش ها

5.     تدوین پیش نویس برنامه‌های راهبردی و عملیاتی و بودجه سالانه دانشکده  بر اساس نظام برنامه ریزی

6.     برآورد منابع، بودجه و اعتبارات سالانه دانشکده در چارچوب قوانین موجود جهت انعکاس به مسئولین مافوق

7.     پیگیری اخذ تأیید و تصویب برنامه‌های راهبردی، عملیاتی و بودجه دانشکده توسط مراجع ذیربط

8.     برنامه ریزی تخصیص بهینه منابع بین واحدها و بخش های مختلف دانشکده جهت اجرای برنامه های مصوب

9.     برنامه ریزی و سیاستگذاری جهت توسعه و تقویت فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده

10.   برنامه ریزی و پیگیری توسعه آموزش‌های بین المللی در سطح حوزه‌های مختلف آموزشی پژوهشی

11.   برنامه ریزی جهت برگزاری دوره‌های آموزشی نیمه حضوری و غیر حضوری

12.   شناسایی و تحلیل دوره ای نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدید های کلیدی حوزه آموزشی پژوهشی دانشکده


تاریخ بروز رسانی:   6 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >