اعضاء شورا اداری

1401/8/6 0:0

1.      خانم دکتر فرحناز کمالی (رییس دانشکده)

2.      خانم دکتر مریم روانی پور (معاون آموزشی پژوهشی)

3.     خانم دکتر حکیمه واحدپرست (مدیر تحصیلات تکمیلی)

4.      خانم نادیه پاکاری (مدیر گروه مامایی)

5.     خانم فاطمه حاجی نژاد (مدیر گروه پرستاری)

6.     خانم دکتر فرزانه نوروزی (مسئولEDO)

7.     خانم زهرا خلیلی (کارشناس آموزش)

8.     خانم مریم روان بد (رئیس امور عمومی)


تاریخ بروز رسانی:   27 آذر 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >