اعضا شورا اداری

1401/8/6 0:0

1.      خانم دکتر فرحناز کمالی(رییس دانشکده)

2.      خانم دکتر مریم روانی پور(معاون آموزشی پژوهشی)

3.     خانم دکتر حکیمه واحدپرست (مدیر تحصیلات تکمیلی)

4.      خانم دکتر راضیه باقرزاده(مدیر گروه مامایی)

5.     خانم فاطمه حاجی نژاد(مدیر گروه پرستاری)

6.     خانم نادیه پاکاری(مسئولEDO)

7.     خانم زهرا خلیلی (کارشناس آموزش)

8.     آقای مهدی جمالی (مدیر امور عمومی)


تاریخ بروز رسانی:   6 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >