هدف شورا اداری

1401/8/6 0:0

به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرایی و برنامه ریزی در امور اداری، مالی، رفاهی و آموزشی و پژوهشی در دانشکده شورای اداری جهت بررسی مسائل مختلف و اظهار نظر تشکیل می گردد.


تاریخ بروز رسانی:   6 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >