اعضاء شورا تحصیلات تکمیلی

1401/7/30 0:0

* خانم دکتر فرحناز کمالی(رییس دانشکده)

*خانم دکتر مریم روانی پور(معاون آموزشی)

*خانم دکتر حکیمه واحدپرست(مدیر تحصیلات تکمیلی)

* خانم دکتر راضیه باقرزاده(مدیر گروه مامایی)

*خانم فاطمه حاجی نژاد(مدیر گروه پرستاری)

* خانم دکتر شهناز پولادی

* خانم دکتر شرافت اکابریان

* خانم دکتر فائزه جهان پور

* آقای دکتر محمدرضا یزدانخواه

* آقای دکتر مسعود بحرینی

* خانم دکتر رقیه گشمرد

* خانم طیبه غریبی

* خانم دکتر اعظم حسین نژاد

* خانم دکتر فرزانه نوروزی

* خانم نادیه پاکاری

 


تاریخ بروز رسانی:   2 آذر 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >