اعضاء شورای آموزشی

1401/7/30 0:0

 خانم دکتر فرحناز کمالی (رئیس دانشکده)

خانم دکتر مریم روانی پور (معاون آموزشی)

خانم دکتر حکیمه واحدپرست (مدیر تحصیلات تکمیلی)

خانم فاطمه حاجی نژاد (مدیر گروه پرستاری)

خانم نادیه پاکاری (مدیر گروه مامایی)

خانم دکتر فرزانه نوروزی (مسئول EDO)

خانم زهرا خلیلی (کارشناس آموزش)

 

 


تاریخ بروز رسانی:   27 آذر 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >