منشور اخلاقی

1401/7/6 0:0

 

منشور اخلاقی دانشکده پرستاری و مامایی بوشهر

ما مجموعه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر متعهد می باشیم، براساس ارزش های اخلاقی و موازین متعالی نظام جمهوری اسلامی، هم راستا با نقشه علمی دانشگاه در جهت تعالی فردی و سازمانی گام برداریم. در این راستایبند به اصول زیر می باشیم:

·         ارج نهادن به شرافت و منزلت انسانی افراد

·         تعهد به رعایت قوانین در چارچوب ضوابط، قوانین و آیین نامه های سازمانی و کشوری

·         حفظ بیت المال و استفاده بهینه از امکانات و زمان

·         تعهد به حضور به موقع در محل کار

·         تلاش در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه

·         تعهد به خویشتن داری، گشاده رویی، متانت، ادب و احترام متقابل در ارتباط با همکاران، دانشجویان و ارباب رجوع

·         پایبندی به اصل رازداری، امانت داری، عدم افشای اسرار، مدارک و اسناد محرمانه

·         ترویج فرهنگ همکاری توأم با فضای باز فکری، خلاقیت، نوآوری و توانمند سازی

·         رعایت عدل و انصاف در ارائه خدمات به مراجعین

·            انتقادپذیری و بکارگیری پیشنهادهای سازنده

·         پرهیز ازسرقت علمی، ادبی و سوء رفتار

·         رعایت عدالت در حقوق ارباب رجوع و دانشگاه

·         پیگیری خواسته های قانونی مراجعین

·           آراستگی ظاهر و پوشش متناسب با فرهنگ ایرانی- اسلامی

·           سعی در حفظ محیط زیست محل کار و رعایت پاکیزگی

 

 


تاریخ بروز رسانی:   27 آذر 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >