مدیر گروه مامایی

1401/3/24 0:0

نام و نام خانوادگی: خانم نادیه پاکاری

مرتبه علمی: مربی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مامایی

پست الکترونیک: n.pakari@bpums.ac.ir

شماره تماس: 07733450187

 

شرح وظایف:

1.تهيه برنامه اجرائي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه براساس خط مشي شوراي دانشكده با مشورت اعضاي گروه قبل از شروع نيمسال تحصيلي و گزارش آن به معاون آموزشی /رئيس دانشكده.

2.ابلاغ برنامه‌هاي اجرائي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي هر يك از اعضاي گروه.

3.نظارت بر كليه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و خدمات گروهي.

4.تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن به  معاون آموزشی و رئيس دانشكده.

5.تجديد نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه ها به مراجع ذيربط.

6.تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات، پيشنهادها و نظريات جمعي گروه به رئيس دانشكده يا آموزشكده براي هماهنگي اجرائي يا طي مراحل قانوني و ابلاغ بخشنامه‌ها و آئين نامه‌ها و مصوباتي كه معاون آموزشی /رئيس دانشكده يا آموزشكده ارسال كرده است.

7.پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به معاون آموزشی / رئيس دانشكده.

8.انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتابها، نشريات مورد نياز گروه به  معاون آموزشی یا رئيس دانشكده .

9.پيشنهاد طرحهاي پژوهشي كه گروه راسا" يا با همكاري گروههاي ديگر آماده انجام دادن آن است به رئيس دانشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه.

10.ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به معاون آموزشی /رئيس دانشكده

11.نظارت بر كليه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و خدماتي در گروه.

12.ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده.

13.تهيه جدول دروس هر نيمسال با همكاري اعضاي گروه و تسليم آن به  معاون آموزشی /رئيس دانشكده.

14.تجديد نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه‌ها به مراجع ذيربط.

15.پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رئيس دانشكده.

16.اظهارنظر درباره بورسها، فرصتهاي مطالعاتي و ماموريتهاي اعضاي گروه و پيشنهاد آن به  معاون آموزشی /رئيس دانشكده.

17.پيشنهاد استخدام اعضاي هيات علمي به معاون آموزشی /رياست دانشكده.

18.هماهنگ ساختن فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربوطه.

19.نظارت بر نحوه ارائه دروس و انتخاب كتب درسي.

20.حمايت علمي از طرحهاي پژوهشي ارزنده‌اي كه توسط اعضاي هيات علمي ارائه مي‌شود.

21.هدايت امور پژوهشي و نظارت بر حسن انجام آنها.

22.تشكيل منظم جلسات آموزشي، پژوهشي و اجرايي شوراي گروه.

23.ارائه پيشنهاد همكاري هاي علمي با ساير موسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به  معاون آموزشی /رياست دانشكده.

24.اظهار نظر در مورد شركت اعضاي گروه در كنفرانسهاي بين المللي سالانه (داخلي و خارجي) و پيشنهاد آن به  معاون آموزشی /رياست دانشكده.

25.ارائه پيشنهاد در مورد محورهاي موضوعات و اولويتهاي تحقيقاتي در گروه.

26.يافتن راهكارهاي مناسب جهت ايجاد ارتباط هرچه بيشتر بين گروههاي باليني و علوم پايه.

27.تلاش جهت ارتقاي همه جانبه اعضاي محترم هيات علمي گروه.

28.انعكاس مشكلات گروه اعم از مشكلات نيروي انساني، تجهيزاتي و مشكلات فرآيندي گروه به  معاون آموزشی /رئيس دانشكده.

29.شناسايي امكانات و تسهيلات درون و برون دانشگاهي و سعي در جذب آن براي ارتقاي گروه.

30.برگزاري منظم جلسات كميته‌هاي تصميم گيري در گروه.


تاریخ بروز رسانی:   27 آذر 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >