معرفی مسئول دفتر ریاست

1401/3/11 0:0

نام و نام خانوادگی: خانم منیژه کرم زاده

سمت:مسئول دفتر ریاست، تایپیست

شرح وظایف:

  1. دریافت دستور و برنامه از ریاست دانشکده.
  2. تنظیم ساعات ملاقات درخواست کنندگان با رئیس دانشکده.
  3. برقراری ارتباط تلفنی رئیس و معاون آموزشی دانشکده با داخل، خارج و بالعکس.
  4. آگاه نمودن اعضای شرکت کننده در نشست هایی که در دانشکده تشکیل می شود.
  5. راهنمایی ارباب رجوع و هدایت آن ها به واحدهای مربوطه.
  6. تایپ پیش نویس ها، گزارشات و ... .
  7. ثبت نامه های وارده، صادره و داخلی در سیستم اتوماسیون اداری.
  8. انجام دیگر کارهای محوله بنا به دستور رئیس و معاون آموزشی دانشکده.


تاریخ بروز رسانی:   11 خرداد 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >