برنامه اساتید مشاور گروه مامایی

1401/2/28 0:0

برنامه اساتید مشاور دانشکده پرستاری و مامایی 1401

نام و نام خانوادگی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

خانم نادیه پاکاری

(ورودی 1400)

    - 14- 12 -

خانم دکتر راضیه باقرزاده

(ورودی 99)

  16- 14     -
خانم چنانه

(ورودی 1398)

- - 13:30- 12 - 14- 13
خانم افراسیابی

(ورودی1398)

- - - - 14 - 12

خانم طیبه غریبی

(کلیه ورودی های ارشد)

      12:30- 11:30  


تاریخ بروز رسانی:   29 آذر 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >