برنامه اساتیدمشاورکارشناسی مامایی1400

1401/2/28 0:0

برنامه اساتید مشاور دانشکده پرستاری و مامایی1400

نام و نام خانوادگی

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

خانم دکتر باقرزاده

(ورودی 1399)

16-17 8-10 - - -
خانم پاکاری

(ورودی1400)

- - 12-14 12-14 -
خانم چنانه

(ورودی1398)

- - 11-12 - 12-13
خانم طاهره غریبی

(ورودی1397)

12:30-14:30 - - - -
خانم افراسیابی

(ورودی1398)

- - - 12-14 -


تاریخ بروز رسانی:   28 ارديبهشت 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >