اولویت های پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

1400/8/24 0:0

حیطة بیماریهای واگیردار

 -1 مطالعه بر روی بیماریهای نوپدید )سارس، کرونا و ...( و بازپدید به ویژه در استان

 -2 بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای واگیر شایع در استان

 -3مطالعه اپیدمیولوژیک، تشخیصی و درمانی عفونتهای شایع میکروبی )باکتری، ویروس، قارچ و انگل ( به ویژه در استان

 -4 همه گیر شناسی، پیشگیری و درمان ایدز

 -5 اتیولوژی، همه گیر شناسی، تشخیص، پیشگیری و درمان هپاتیت

-6 غربالگری، تشخیص، پیشگیری و درمان بیماریهای عفونی منتقله از راه جنسی

 -7 مطالعه بر روی نقش آموزش بهداشت در کنترل بیماریهای واگیردار

-8  مطالعه بیماریهای عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی

-9 عفونتهای بیمارستانی

-11 اپیدمیولوژی و درمان بیماریهای شایع پوستی

حیطة بیماریهای غیر واگیردار

-1 مطالعه بیماریهایی مزمن شایع استان)به ویژه قلبی و عروقی،پیشگیری، درمان و بازتوانی(

-2 اپیدمیولوژی، پیشگیری، درمان و بازتوانی دیابت

-3 پیشگیری، تشخیص زودهنگام، درمان و بازتوانی در سرطانها

-4 اپیدمیولوژی و پیشگیری از سوانح و حوادث )خانگی، شغلی و جاده ایی(

-5 اپیدمیولوژی و پیشگیری و شناسایی زود هنگام باز توانی سوءمصرف مواد، داروها و روانگردانها

-6 راهکارهای اجرایی نظام ثبت سرطان در استان

-7 اتیولوژی، اپیدمیولوژی و کنترل بزهکاری و اختلالات رفتاری

 -8 اتیولوژی، پیشگیری، درمان و بازتوانی سندرم متابولیک و چاقی و سوءتغذیه

-9  پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریهای تیروئید

 -10پیشگیری و تشخیص بیماریهای ژنتیکی

-11 پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریهای خون )با تأکید بر تالاسمی، سیکل سل و...(

-12 اپیدمیولوژی، پیشگیری، درمان و بازتوانی استئوپروز

-13 کاهش بار بیماریهای روحی و روانی و خودکشی

-14 تشخیص و درمان اختلالات هورمونی

-15 اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای نقص ایمنی و اتوایمیون

-16 تشخیص و درمان نوین بیماریهای مغز و اعصاب ) با تأکید بر سکته های مغزی، بیماریهای دژنراتیو و...(

-17 بررسی اپیدمیولوژیک، تشخیص و درمان بیماریهای چشم

-18 علل اختلالات رشد در کودکان و کنترل آن

-19 ارزیابی مداخلات کاهش بار بیماریهای غیر واگیردار و پایش آن

(تومورهای ریوی و(COPDاپیدمیولوژی،درمان و بازتوانی بیماریهای ریوی

حیطة تحقیقات نظام سلامت

-1 مطالعه روشهای ارتقای سلامت زنان باردار

)Patient Safety -2 ارتقای ایمنی بیمار(

 -3 ارائه الگوهای مناسب برای ارتقای شیوههای زندگی سالم )تأکید بر گروه آسیب پذیر(

 -4 مداخلات مؤثر در کاهش سوانح و حوادث

-5 مداخلات مؤثر جهت مقابله با حوادث غیر مترقبه

-6 ارتقای بهداشت باروری و سلامت زنان باردار

 -7 ارتقای فرآیندهای خدمت رسانی به بیماران در اورژانس بیمارستانها

 -8 مطالعه نیازهای بهداشتی جامعه و مدیریت برنامه های مداخله ای طراحی شده

-9 عدالت در سلامت

-10 تدوین مدل مدیریت یکپارچه اطلاعات نظام سلامت

 -11 بررسی مشکلات و راهکارهای اجرایی نظام ثبت سرطان در استان

 -12 ارائه راهکارهای مناسب کاهش مرگ نوزادان

-13 مدیریت تأمین و تشخیص منابع) انسانی، مالی و تجهیزات (در سلامت

-14 ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در نظام سلامت با تأکید بر وضعیت پرستاری مامایی، نظام ارجاع و پاسخگویی

-15 مسائل حقوقی، اخلاقی و قوانین در حیطه پرستاری مامایی

-16 ارائه مدل مناسب برای ارتقای مشارکتهای مردمی و همکاریهای بین بخشی

-17 رضایتمندی مردم از اجرای برنامه های تحول سلامت

-18 طرح تحول سلامت و تاثیر در ارایه خدمات پرستاری مامایی مربوط به سلامت در مناطق شهری و روستایی

حیطة علوم دارویی و تغذیه

-1 ثبت و کنترل عوارض داروها

-2 بررسی و الگوسازی صحیح مصرف داروهای بدون نسخه در استان

-3 بررسی مقاومت های آنتی بیوتیکی

-4 طب سنتی و شناسایی گونه های مختلف گیاهان دارویی در استان و مراقبت های پرستاری مرتبط با آنها

-5 مطالعات مرتبط با مداخلات دارویی و مراقبت های پرستاری

-6 بررسی وضعیت خطاهای دارویی در حیطه پرستاری مامایی

حیطة سالمندی

-1 توانمندسازی سالمندان و خانواده

-2 خود مدیریتی سالمند در بیماریهای مزمن

-3 پیشبرد سالمندی فعال Active Aging

-4 ساختارهای مراقبتی از سالمندان در کشور )مراقبت های رسمی و غیر رسمی(

-5 اختلالات شناختی و حافظه در سالمندان

-6 راهکارهای بهبود سالمندان بر اساس داده های کوهورت

حیطة حوادث و بلایا

-1 میزان آمادگی محیط های بهداشتی درمانی در حیطه های مختلف بلایا )شامل دانش، زیرساخت ها، پدافند غیر عامل(

-2 چگونگی مدیریت حوادث غیر مترقبه، چالش ها و راهکارهای مناسب

-3 اپیدمیولوژی ترومای ناشی از حوادث فیزیکی و راهکارهای کاهش مرگ و میر ناشی از آن

حیطة عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت

-1 مطالعه عوامل اجتماعی مؤثر بر شیوع و بروز بیماریهای واگیر و غیرواگیر و اجرای مداخلات به منظور پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر و غیر واگیر در استان

-2 مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با سوانح و حوادث )جاده ای، خانگی، شغلی و طبیعی( و اجرای مداخلات به منظور پیشگیری و کنترل سوانح و حوادث

-3 مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با طلاق و اجرای مداخلات به منظور پیشگیری و کنترل آن

-4 مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با خودکشی و اجرای مداخلات به منظور پیشگیری و کنترل آن

-5 مطالعه سلامت و ایمنی غذا و عوامل اجتماعی مرتبط با آن و اجرای مداخلات به منظور ارتقاء سلامت و امنیت غذایی در استان

-6 مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با مصرف دخانیات و اجرای مداخلات به منظور پیشگیری و کنترل آن

-7 مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با مصرف مواد مخدر و اجرای مداخلات به منظور پیشگیری و کنترل آنها

-8 مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با رفتارهای پرخطر و اجرای مداخلات به منظور پیشگیری و کنترل آنها

-9 مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت دهانودندان و اجرای مداخلات به منظور پیشگیری و کنترل آن

-10  مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با مرگ مادر باردار و اجرای مداخلات به منظور پیشگیری و کنترل آن

-11 مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با مرگ کودکان زیر یکسال و اجرای مداخلات به منظور پیشگیری وکنترل آن

-12 مطالعه میزان سواد سلامت در اقشار مختلف جامعه و عوامل اجتماعی مرتبط با آن

-13 مطالعه تئوری و الگوهای رفتار در برنامه های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

-14 مطالعه سبک و کیفیت زندگی در بیماران و افراد سالم جامعه

-15 مطالعه خود مراقبتی در بیماری های مزمن

-16 مطالعه درک، شناخت، آگاهی، نگرش و عملکرد مردم نسبت به بیماریها و عوامل خطر سلامت

-17 مطالعه نیازهای سلامت )ارزیابی جامعه و اولویت بندی نیازها و مشکلات(

حیطه پژوهش در آموزش

-1 تدوین و بازنگری برنامههای آموزشی

-2 ارزشیابی آموزشی )دانشجو، استاد و برنامه(

-3 مدیریت و رهبری آموزشی

-4 مشاوره و حمایت دانشجویی

-5 روشهای یاددهی-یادگیری

-6 طراحی و تولید محصولات آموزشی

-7 اجرا و ارزشیابی برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

-8 یادگیری الکترونیکی

 اولویت های پژوهشی ابلاغی ستاد ملی جمعیت

1- بررسی میزان اجرا، اثربخشی و پیامدهای مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و موانع حقوقی حسن اجرای آن

2- بررسی آگاهی، رفتارها، ترجیحات و تمایلات باروری زوج ها و عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر آن

3- شناسایی و تحلیل انواع الگوهای نگرشی در خصوص فرزندآوری و فرزندپروری

4- امکان سنجی کاهش طول دوره آموزش رسمی مقطع کارشناسی رشته های مختلف و تأثیر آن در افزایش ازدواج5-5-

5- نیازسنجی و رضایت سنجی زوجین دانشجو در موضوع خوابگاه های متأهلی

6- انجام مطالعات پایه به منظور تدوین بسته نیازمندی های مهارتی نوجوانان و جوانان در تشکیل و مدیریت خانواده، متناسب با فرهنگ بومی

7- انجام مطالعات پایه به منظور تدوین الگوی اجرایی «ازدواج به هنگام نیاز»

8- انجام مطالعات پایه به منظور تدوین شیوه نامه ایجاد محیط دوست دار کودک در کلان شهرها، شهرها، روستاها و زندگی عشایری

9- بررسی شیوع و علل سقط عمدی جنین در مناطق کشور و عوارض روانی متعاقب آن

10- بررسی علل و عوامل مؤثر در انصراف از سقط جنین جنایی

11- تعیین استانداردهای مورد نیاز برای زایمان در منزل با توجه به شرایط بومی کشور

12- بررسی اثر تدابیر طب ایرانی قبل از بارداری بر میزان موفقیت بارداری زنان و بررسی اثر این تدابیر بر میزان موفقیت بارداری در زنان نابارور مراجعه کننده به مراکز ناباروری سطح 2 و 3


تاریخ بروز رسانی:   7 دی 1401

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >