کمیته توانمندسازی

1400/8/1 0:0


 

مسئول کمیته: دکتر فائزه جهان پور

 

اعضای کمیته: خانم فرخنده مهبودی   خانم زینب ربیعی خانم فاطمه حیدری خانم فاطمه حاجی نژاد

 

واحد توانمند سازی  اساتید دفتر EDO دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بهره گیری از پیشرفتهای علمی روز در زمينه فرآيندهاي ياددهي و يادگيري، متدهاي آموزشي نوين را در حيطه علوم پزشکي بکار گرفته و اساتيد و دانشجويان را با اين روشها آشنا سازد. ايجاد فرصتهاي آموزشي مناسب و مهيا نمودن منابع و محيطهاي آموزشي مرتبط با آموزش پزشکي از ديگر وظايف اين گروه خواهد بود.

 

اهداف کمیته:

1- مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در اجرای نیاز سنجی، برگزاری و ارزشیابی از کارگاه های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و ارائه بازخورد به این مرکز

2- نیاز سنجی سالیانه اعضاء هیئت علمی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی مورد نیاز

3- تحلیل نیاز سنجی ها و تعیین اولویت های آموزشی

4-اطلاع رسانی به موقع به اعضا هیات علمی جهت شرکت در کارگاهها

5-جلب مشارکت اعضاء هیئت علمی دانشکده جهت تدریس در کارگاه های برنامه ریزی شده

6- همکاری با EDC درتدوین برنامه عملیاتی سالیانه وبه روز رسانی صفحه کمیته مربوطه در سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده

7- توسعه توانایی های اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی و گسترش روش ها ی بهینه و نوین آموزش

8- اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی و دانشجویان

9-ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

10-    اطلاع رسانی به اعضاء هیات علمی در مورد آئین نامه‌های اداری، ارتقاء و ترفیع سالیانه

11- برگزاری و هدایت ژورنال کلاب های آموزشی

 

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   1 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >