کمیته ارزشیابی

1400/8/1 0:0

 

 

مسئول کمیته: دکتر مریم روانی پور

اعضای کمیته:

دکتر شهناز پولادی  -  دکتر شرافت اکابریان خانم صدیقه افراسیابی دکتر رقیه گشمرد

ارزشیابی؛ فرایند تعیین کردن، به دست آوردن و فراهم ساختن اطلاعات توصیفی و قضاوت در مورد ارزش و مطلوبیت اهداف، برنامه ها، نحوه اجرا و نتایج،  به منظور هدایت تصمیم‏ گیری، خدمت در جهت پاسخگویی نیازها و درک بیشتر از پدیده های مورد بررسی است.

ارزشیابی  درارتقاي سطح وکيفيت آموزش که بخش عمده اي از وظايف ذاتي دانشگاه را به خود اختصاص مي دهد، نقش اساسي دارد.

 

هدف کلی:

ارتقاء کیفیت فعالیت هاي آموزشي ، پژوهشي، درماني که توسط دانشکده ارائه می شود.

 

اهداف  اختصاصی

۱. نظارت بر تشکیل ساختار وسیستم ارزشیابی مستمر در دانشکده و گروه های آن

۲. کنترل و پایش عملکرد سیستم ارزشیابی  گروه های آموزشی  بر اساس Edc

۳.تدوین  فرمهای ارزشیابی اساتید با توجه به نظر کارشناسان عضو کمیته ارزشیابی.

۴.تدوین روشهای ارزشیابی دانشجویان با توجه به نظر کارشناسان  عضو کمیته ارزشیابی

۵.جمع بندی اطلاعات ارزشیابی دانشکده ها و تجزبه و تحلیل علمی داده ها.

۶.انعکاس نتایج استخراج شده ارزشیابی به مراجع ذی صلاح در صورت نیاز

۷.تفسیر و توصیف نتایج ارزشیابی و ارزش گذاری روی نتايج

۸.اجرای ارزشیابی بیرونی در کنار ارزشیابی دروني (ارزشيابي مستمر دانشکده).

9.ایجاد روشهای نوین  ارزشیابی

10.سوق دادن اولویت های ارزشیابی برای ارزشیابی  برنامه های آموزشی در حیطه های مختلف.

۱1.نظارت بر اجرای فرآیندهای ارزشیابی هیات علمی

12. بررسی آزمون های بالینی و مستند سازی نتایج آن

13. بررسی آزمون های کتبی و در صورت نیاز سنجش ضریب سختی آزمون ها

14. آماده سازی اساتید در بکارگیری روش های نوین ارزیابی دانشجویان و ارائه بازخورد به دانشجویان

15. اجرای ارزشیابی های دوره ای از اساتید بر مبنای نظرات دانشجویان، همتایان، مدیران و افراد مافوق

16.استفاده از نتایج ارزشیابی های اساتید با هدف کاربرد در فرایند ارتقاء و ترفیع همکاران هیات علمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   8 آذر 1400

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >