برنامه کلاسی و کارآموزی گروه ارشد پرستاری

1391/5/21 0:0

 

برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 03-1402

برگزاری کارگاه آموزشی جستجوی منابع الکترونیکی | دانشگاه علوم پزشکی برنامه کارگاه های نیمسال اول سال تحصیلی 03-1402

 

برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 02-1401

برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 02-1401

 

برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400

برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

 

برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

 

برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1398

برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1398

برنامه کاراموزی ارشد کودکان  نیم سال اول سال تحصیلی 1399-1398

برنامه کاراموزی ارشد روان پرستاری  نیم سال اول سال تحصیلی 1399-1398

برنامه کاراموزی ارشد داخلی جراحی پرستاری  نیم سال اول سال تحصیلی 1399-1398

 

برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1398-1397

برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 1398-1397

 

برنامه کاراموزی ارشد کودکان  نیم سال اول سال تحصیلی 1398-1397

برنامه کاراموزی ارشد داخلی جراحی نیم سال اول سال تحصیلی 1398-1397

برنامه کاراموزی ارشد روان پرستاری نیم سال اول سال تحصیلی 1398-1397

 

برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 1398-1397

 

برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1396- 1395

 

برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 1396- 1395

 

برنامه كلاسي نيمسال اول سال تحصیلی 1395- 1394 

 

  برنامه كلاسي نيمسال دوم سال تحصیلی 1394- 1393 

 

برنامه كلاسي نيمسال اول سال تحصیلی 1393- 1392 

 

برنامه كلاسي نيمسال دوم سال تحصیلی 1392-1391

 

برنامه كلاسي نيمسال اول سال تحصیلی 1392- 1391 


تاریخ بروز رسانی:   2 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >