برنامه کلاسی، کارآموزی و کارورزی کارشناسی پرستاری

1391/11/11 0:0

 

برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 03-1402

برنامه کارآموزی نیمسال دوم سال تحصیلی 03-1402

 

برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 03-1402

برنامه کارآموزی نیمسال اول سال تحصیلی 03-1402

 

برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 02-1401

برنامه کارآموزی نیمسال دوم سال تحصیلی 02-1401

 

برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 02-1401

برنامه کارآموزی نیمسال اول سال تحصیلی 02-1401

 

برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

برنامه کارآموزی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

 

 برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

  برنامه کارآموزی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

 

 برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

  برنامه کارآموزی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

 

 برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1398

برنامه کارآموزی نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1398برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1398

برنامه کارآموزی نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1398

برنامه پاراکلینیک دانشجویان کارشناسی ترم هفت پرستاری، سال تحصیلی 1399-1398

 

برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1398-1397

برنامه کارآموزی نیمسال دوم  سال تحصیلی 1398-1397

 

برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 1398-1397

برنامه کارآموزی نیمسال اول  سال تحصیلی 1398-1397

 

برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1397- 1396

برنامه کارآموزی نیمسال دوم سال تحصیلی 1397-1396

 

برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 1397- 1396

 برنامه کارآموزی و کارورزی نیمسال اول سال تحصیلی 1397-1396

 

برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1396- 1395

 برنامه کارآموزی و کارورزی نیمسال دوم سال تحصیلی 1396-1395

 

 برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 1396- 1395

 برنامه کارآموزی و کارورزی نیمسال اول سال تحصیلی 1396-1395

 

 نتیجه تصویری برای خودکار و کاغذ  برنامه مدیریت دانشجویان ترم 8 پرستاری

 

 برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1395- 1394

برنامه کارآموزی و کارورزی نیمسال دوم سال تحصیلی 1395-1394

 

برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 1395- 1394

برنامه کارآموزی و کارورزی نیمسال اول سال تحصیلی 1395-1394

 

برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1394- 1393

برنامه کارآموزی و کارورزی نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-1393

 

 برنامه کارآموزی و کارورزی نیمسال اول سال تحصیلی 1394-1393

 

برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 1393- 1392

 برنامه کارآموزی و کارورزی نیمسال اول سال تحصیلی 1393-1392

 

 برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1392-1391

 برنامه کارآموزی و کارورزی نیمسال دوم سال تحصیلی 1392-1391

 

 برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 1392-1391

 برنامه کارآموزی و کارورزی نیمسال اول سال تحصیلی 1392-1391


تاریخ بروز رسانی:   11 بهمن 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >