مجلات فارسی

1396/10/25 0:0

لیست مجلات فارسی مرتبط با آموزش پزشکی


۱-
     مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی
فصلنامه آموزش پزشکی دارای رتبه علمی - پژوهشی (پزشکی) به زبان فارسی، انگلیسی

صاحب امتیاز و ناشر:‌ مرکز مطالعات و توسعه‌ی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان اصفهان

نشانی الکترونیکی سایت: http://www.ijme.ir

۲-    فصلنامه گام های توسعه در آموزش پزشکی
   دوفصلنامه دارای رتبه علمی - پژوهشی (پزشکی) به زبان فارسی

               صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

نشانی الکترونیکی سایت: http://www.sdmej.com

۳-    مجله آموزش پزشکی

  فصلنامه پزشکی و پیراپزشکی دارای رتبه علمی - پژوهشی (پزشکی) به زبان انگلیسی


  صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهید بهشتی 

نشانی الکترونیکی سایت: http://www.jmededu.com

۴-    فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی یزد

              صاحب امتیاز و ناشر : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

نشانی الکترونیکی سایت: http://www.ssu.ac.ir/index.php?id=۱۳۷۵

۵-    فصلنامه آموزش عالی

فصلنامه دارای رتبه علمی - پژوهشی به زبان فارسی

صاحب امتیاز و ناشر : انجمن آموزش عالی ایران

نشانی الکترونیکی سایت: http://www.ihea.ir/?/magazine

۶-    فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

  فصلنامه علوم انسانی دارای رتبه علمی - پژوهشی به زبان فارسی، انگلیسی

       صاحب امتیاز و ناشر : موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی 

نشانی الکترونیکی سایت: http://www.irphe.ir

۷- فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی

              صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان

نشانی الکترونیکی سایت : http://www.zums.ac.ir/edujournal

۸-دو فصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی

              صاحب امتیاز مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی هرمزگان

نشانی الکترونیکی سایت :http://dsme.hums.ac.ir/  

۹- فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور

              صاحب امتیاز: معاونت توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 

نشانی الکترونیکی سایت : journals.ajums.ac.ir 

۱۰- مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی

               صاحب امتیاز: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

نشانی الکترونیکی سایت : http://rme.gums.ac.ir/

۱۱- دو ماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

               صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج» 

نشانی الکترونیکی سایت: http://www.edcbmj.ir

۱۲-فصلنامه  آینده آموزش پزشکی

              صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نشانی الکترونیکی سایت: www.mums.ac.ir/j-fmej

۱۳- دوفصلنامه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل

               صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و در مانی بابل 

نشانی الکترونیکی سایت:  www.mededj.ir

۱۴- فصلنامه  الکترونیکی سبز

              صاحب امتیاز: مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

نشانی  الکترونیکی سایت: www.sums.ac.ir


تاریخ بروز رسانی:   25 دی 1396

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >