اساتید مشاور گروه های پرستاری و مامایی- سال تحصیلی 98-97

1394/6/31 0:0

 

 

اساتید مشاور گروه مامائی

مامایی ورودی نیمسال اول 1400- 1399

9911101-9911120 دکتر راضیه باقرزاده

 

مامایی ورودی نیمسال اول 99- 1398

9811101-9811131 خانم دکتر فرحناز کمالی

 

مامایی ورودی نیمسال اول 98-1397


9711126 – 9711101 خانم صدیقه کشاورز

 

مامایی ورودی نیمسال اول 97-1396


9611126 – 9611101 خانم صدیقه افراسیابی

 

مامایی ورودی نیمسال اول 96-1395


9511121 – 9511101 خانم نادیا پاکاری

 

مامایی ورودی نیمسال اول 95-1394


9411121 – 9411101 خانم طاهره غریبی


 


اساتید مشاور گروه پرستاری

پرستاری ورودی نیمسال دوم 1400-1399

9911101-9911138 دکتر رقیه گشمرد

9911139-9911165 خانم زینت شبابی

 

پرستاری ورودی نیمسال اول 99-1398

9811001-9811035 خانم فاطمه حیدری

9811036-9811070 خانم سیده مریم موسوی نسب

 

پرستاری ورودی نیمسال اول 98-1397


9711001-9711066خانم حاجی نژاد

 

پرستاری ورودی نیمسال اول 97-1396

 

9611001-9611077 خانم دکتر واحد پرست

 

پرستاری ورودی نیمسال اول 95-1394

 

9411046 - 9411001 خانم مهبودی

 

پرستاری ورودی نیمسال اول 94-1393

 

9311040 - 9311001 خانم حاجی نژاد

کلمات کلیدی:
مشاور     اساتید     پرستاری     مامایی    

تاریخ بروز رسانی:   8 تير 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >