معرفی اداره خدمات آموزشی

1394/1/18 0:0
اداره خدمات آموزشی....

 

                                                                نام و نام خانوادگی: زهرا خلیلی                                                                 

سمت:کارشناس خدمات آموزشی

تحصیلات:کارشناسی I T 

077-33450187

 

شرح وظایف:

 


1.پیگیری، نظارت و کنترل درخواستهای دانشجویان در زمینه انتقال، تغییر رشته و مهمانی در شورای آموزشی دانشکده و ثبت نام و انجام امور مربوطه.
2.انجام امور مربوط به صدور تأییدیه های مدارک تحصیلی برای مؤسسات و سازمان های مختلف.
  3.ثبت نام دانشجویان و راهنمایی آنان در زمینه انتخاب دروس و تشریح مقررات آموزشی برای آنان.
  4.انجام امور مربوط به صدور معرفی نامه و سایر مکاتبات مربوط به دانشجویان در زمینه امور آموزشی.
  5.کنترل فهرست دانش آموختگان ممتاز شاگرد اول.
  6.اعلام وضعیت دانشجویانی که ترک تحصیل دارند.
  7.تهیه کارنامه تحصیلی شامل مشخصات دانشجویان و ریز نمرات.
  8.ترتیب برقراری تماس بین دانشجویان و استادان برای رفع مشکلات درسی آنان و اخذ و راهنمایی در زمینه پایان نامه ها و غیره.
  9.تشکیل و نگهداری پرونده ها و سوابق تحصیلی دانشجویان و فارغ التحصیلان.
  10.تهیه کاتالوگ دروس برای هر نیمسال تحصیلی.
  11.ارسال برگ اخطاریه برای آن دسته از دانشجویانی که میانگین نمرات آنان از حدنصاب مقرر در آئین نامه کمتر باشد.
  12.نظارت بر اجرای صحیح اساسنامه ها، آئین نامه ها و مقررات آموزشی و برنامه های تحصیلی دانشکده و مؤسسات تابعه.
  13.ابلاغ برنامه های امتحانی بر طبق تصمیم و گردهمایی آموزشی دانشکده.
  14.ارسال لیست مختلف از قبیل: لیست نمره و اسامی مشمولین و غیره به واحدهای ذیربط.
  15.نظارت و کنترل بر انجام امور مربوط به تغییر رشته دانشجویان و تهیه و تنظیم گزارش های تحصیلی لازم.
  16.انجام سایر امور مربوط.
 

 

نام و نام خانوادگی: سیده بهاره صفوی

سمت: کارشناس خدمات دانشجویی

تحصیلات: کارشناسی مامایی

077-33450187

شرح وظایف:


 1.فراهم آوردن امکانات مناسب جهت کارآموزی دانشجویان در بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی.
  2.پیش بینی احتیاجات دانشجویان دانشکده و اقدام در مورد تأمین این احتیاجات
.
  3.کارشناس مسئول امور فارغ التحصیلی دانشجویان
.
  4.کارشناس مسئول برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم
.
  5.کنترل صدور تأییدیه ها ، دانشنامه ها و گواهینامه های تحصیلی.
  6.نظارت بر اجرای صحیح اساسنامه ها، آئین نامه ها و مقررات آموزشی و برنامه های تحصیلی دانشکده و مؤسسات تابعه.
  7.ارسال لیست مختلف از قبیل : لیست نمره و اسامی مشمولین و غیره به واحدهای ذیربط.
  8.ابلاغ برنامه های امتحانی بر طبق تصمیم و گردهمایی آموزشی دانشکده.
  9.پیگیری نمرات دانشجویان جهت ثبت در سیستم
.
  10.تهیه کارنامه تحصیلی شامل مشخصات دانشجویان و ریز نمرات
.
  11.انجام امور مربوط به صدور معرفینامه دانشجویی جهت سایر موسسات
.
  12.انجام سایر امور مربوط.
 
 

کلمات کلیدی:
اداره     آموزش     کارشناس    

تاریخ بروز رسانی:   31 ارديبهشت 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >