تعاریف

1398/1/16 0:0
تعاريف:
تعاريف زير در آيين نامه هاي كليه مقاطع مختلف تحصيلي به صورت يكسان پذيرفته شده و حسب مقطع مربوط مورد استناد مي باشد و جز لاينفك آيين نامه ها بوده و هر نوع تغيير و تفسير مغاير با آن مجاز نيست.

دانشگاه علوم پزشكي :
مؤسسه اي است آموزشي، پژوهشي و خدماتي كه علاوه بر وظيفه اصلي خود كه تربيت نيروي انساني در رده هاي مختلف گروه پزشكي است، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتي و درماني پرداخته و در اين امور به عنوان مركز نهايي ارجاع، عمل مينمايد. هر دانشگاه علوم پزشكي از دانشكده پزشكي و حداقل دو دانشكده ديگر تشكيل مي شود.

دانشكده علوم پزشكي :
دانشكده علوم پزشكي مؤسسه آموزشي، پژوهشي و خدماتي مستقلي است كه علاوه بر وظيفه اصلي خود كه تربيت نيروي انساني در رده هاي مختلف گروه پزشكي است، به انجام آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتي و درماني پرداخته و در اين امور به عنوان مركز نهايي ارجاع، عمل مي نمايد.

دانشكده :
دانشكده واحدي از يك دانشگاه است كه از حداقل سه گروه آموزشي تشكيل مي شود. مانند دانشكده پزشكي، دانشكده دندانپزشكي و دانشكده بهداشت.

آموزشكده در گروه پزشكي:
مؤسسه آموزش عالي است كه از تجمع گروه هاي آموزشي در سطح كارداني رشته هاي گروه پزشكي تشكيل مي گردد و امكانات و تجهيزات لازم براي ارائه آموزش رشته هاي تحصيلي در آن داير است.

مؤسسه :
مؤسسه در آموزش عالي يك مفهوم عام است كه به هر يك از مراكز آموزش عالي و پژوهشي كه با مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسيس شده باشد، اطلاق مي گردد.

گروه آموزشي :
عهده دار آموزش و پژوهش و يا ارائه خدمات درماني در ارتباط با يك رشته و يا يك شاخه ميباشد. مثل گروه بهداشت، گروه فيزيولوژي و گروه جراحي. گروه آزمايشي :
سازمان سنجش آموزش كشور در امتحانات سراسري ورود به دانشگاهها، داوطلبان را برحسب رشته هاي انتخابي به گروههاي خاص تقسيم مي كند كه هر يك از اين گروهها، گروه آزمايشي ناميده ميشود.

دوره :
دوره تحصيلي مجموعه دروسي است هماهنگ و منسجم و به هم وابسته در يك رشته كه در چارچوب نظام خاص و در يك مدت زمان معين به دانشجو ارائه مي شود تا سرانجام به دريافت يكي از مدارك مرسوم دانشگاهي منجر شود، دوره هاي تحصيلي در نظام آموزش عالي علوم پزشكي ايران در مقاطع تحصيلي زير ارائه ميشود:
- كارداني (فوق ديپلم)
- كارشناسي (ليسانس) پيوسته و ناپيوسته
- كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) ناپيوسته دكتراي عمومي
- دكتراي تخصصي( پي. اچ. دي)
- تخصص باليني (دستياري)
- فوق تخصص

اداره آموزش:
منظور از اداره آموزش، يك واحد اداري در يك دانشكده يا دانشگاه است كه همه امور آموزشي مربوط به دانشجويان از قبيل نام نويسي، انتخاب واحد ، انجام امتحانات، جمع آوري نمرات و اعلام نتايج را بر عهده دارد.

استاد :
هر عضو هيأت علمي كه مسئوليت تدريس دروس نظري يا عملي را بر عهده دارد استاد ناميده ميشود.

رشته :
رشته يكي از شعب فرعي گروه هاي علمي (علوم پزشكي، علوم انساني، علوم پايه، فني مهندسي، كشاورزي و هنر ) است كه از لحاظ موضوع كاملا مشخص و از ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك كارآيي مشخص مي انجامد. در دو رشته متمايز دروس مشترك نبايد از 30 درصد كل واحدها (بدون احتساب دروس عمومي) تجاوز كند.

گرايش :
هر يك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصص باشد، گرايش ناميده مي شود. اختلاف دروس در دو گرايش از يك رشته نبايد از 7 درصد كل واحدها كمتر و از 30 درصد كل واحدها (بدون احتساب دروس عمومي) بيشتر باشد.

دروس :
دروس دانشگاهي از لحاظ محتوي، به دروس عمومي و اختصاصي (پايه و تخصصي رشته) و از نظر ارتباط با يكديگر به دروس پيوسته (پيش نياز) و مستقل و از جنبه لزوم يا عدم لزوم انتخاب به دروس اجباري و اختياري و از لحاظ نحوه تعليم و تدريس، به دروس نظري، عملي، نظري و عملي، نظري عملي كارآموزي، كارورزي و كارآموزي در عرصه تقسيم ميشود.

تبصره :
دروسي كه به صورت نظري و عملي نوشته مي شوند مستقل از يك ديگر تدريس مي شوند و هر يك كد جداگانه و نمره جداگانه دارند . دروسي كه به صورت نظري – عملي نوشته ميشوند يك درس محسوب شده و كد مشترك و نمره مشترك دارند.

دروس عمومي :
دروسي است كه به منظور توسعه بخشيدن به اطلاعات عمومي دانشجويان و رشد و بينش فرهنگي آنان بر اساس فرهنگ و معارف و عقايد اسلامي و نيز آشنايي با روشهاي علمي عرضه مي شود. اين دروس براي كليه دانشجويان تمامي رشته هاي علوم پزشكي در مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته و دوره هاي دكتراي

عمومي الزامي است. دروس اختصاصي:
اين دروس به دو دسته، دروس پايه و دروس تخصصي رشته به شرح زير تقسيم مي شود: الف) دروس پايه، دروسي است كه براي آماده نمودن دانشجو، توسعه اطلاعات و تقويت بنيه و بينش علمي وي و درك بهتر دروس تخصصي رشته عرضه مي شود. ب) دروس تخصصي رشته، دروسي است كه صرفًا به منظور ايجاد و افزايش كارايي هاي علمي و عملي يك رشته تدريس مي شود.

دروس جبراني:
در صورتي كه دانشجو دروسي را در مقطع قبل نگذارنده باشد موظف است اضافه بر واحدهاي درسي مقرر، به تشخيص گروه آموزشي و مطابق برنامه آموزشي مربوط آن دروس را به عنوان دروس جبراني بگذراند.

دروس پيوسته (پيش نياز):
دروسي است كه گذراندن آنها براي گرفتن يك درس ديگر ضروري است. دروس جبراني يا اجباري مي توانند پيش نياز باشند . دروس اختياري نمي توانند پيش نياز باشند.

دروس نظري :
دروسي است كه در كلاس درس ارائه ميشود.

دروس عملي :
دروسي است كه در كارگاه، آزمايشگاه و مركز مهارتهاي باليني يا بخشهاي مربوط در دانشكده ارائه ميشود.

دروس كارآموزي :
دروسي است كه در محيط كار واقعي (بيمارستان، درمانگاه، مراكز خدمات درماني ) و يا در محيط شبيه سازي شده (مركز مهارتهاي باليني)براي آموزش مهارتهاي عملي ارائه مي شود.

دروس كارورزي:
دروسي است كه در محيط كار واقعي و براي كسب تسلط بر مهارتهاي عملي ارائه ميشود.

دروس كارآموزي در عرصه:
دروسي است كه با هدف آموزش مهارتهاي عملي در عرصه ارائه خدمات بهداشتي درماني ارائه مي شود.

کلمات کلیدی:
پرستاری     تعاریف     دانشکده     مامایی    

تاریخ بروز رسانی:   12 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >