کتاب

1392/1/27 0:0
روش های پرستاری بالینی

 

 ترجمه ی:

آقای دکتر علیرضا خاتونی
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خانم دکتر ناهید رژه
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
خانم فاطمه گودرزی
دانشجوی دکتری پرستاری دانشگاه جندی شاپور اهواز
آقای شهرزاد پاشایی پور
دانشجوی دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خانم مریم نثاری
کارشناس ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
آقای دکتر مسعود بحرینی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر


تاریخ بروز رسانی:   27 فروردين 1392

تعداد بازدید:   ۵

 


چاپ
< >