مقررات آموزشي

1398/2/16 0:0

 

مقررات آموزشي :  

 

سال تحصيلي :

هر دانشجوي دوره روزانه در هر نيمسال تحصيلي حداقل 12 و حداكثر تا 20 واحد درسي و دانشجوي دوره شبانه حداقل10 و حداكثر 18 واحد را بايد انتخاب كند. در صورتي كه ميانگين كل نمرات دانشجو در يك نيمسال تحصيلي حداقل 17 باشد مي تواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشكده در نيمسال بعد حداكثر تا 24 واحد درسي را انتخاب كند. دانشجوي دوره شبانه كه داراي اين شرايط باشد مي تواند حداكثر تا 20 واحد درسي را انتخاب كند .
تعداد واحدهاي انتخابي در دوره تابستاني حداكثر 6 واحد درسي است .
غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد.  

 

طول دوره :

دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي ، فقط در مهلتي كمتر از دو هفته پس از شروع نيمسال تحصيلي حداكثر دو درس ديگر اخذ نمايد يا دو درس اخذ شده خود را حذف يا با دو درس ديگر جابجا نمايد ، مشروط بر آنكه تعداد واحدهاي اخذ شده وي از حد مقرر تجاوز نكند.  

 

حذف و اضافه : 

در صورت اضطرار ، دانشجو مي تواند تا 5 هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده ، فقط يكي از درسهاي نظري خود را با تأييد گروه آموزشي مربوط حذف كند ، مشروط بر آنكه اولاً غيبت دانشجو در آن درس بيش از 17/4 مجموع ساعت آن درس نباشد و ثانياً تعداد واحدهاي باقيمانده وي از 12 واحد در دوره روزانه و 10 واحد در دوره شبانه كمتر نشود.  

 

نام نويسي مشروط :  

ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد در غير اينصورت ، نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد ، به صورت مشروط خواهد بود.  

 

اخراج دانشجوي مشروط :  

در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال نحصيلي ، اعم از متوالي يا متناوب و كارشناسي پيوسته در سه نيمسال متوالي يا 4 نيمسال متناوب ، كمتر از 12 باشد در هر مرحله اي از دوره كه باشد ، از ادامه تحصيل محروم مي شود.  

 

مرخصي تحصيلي :   

دانشجو مي تواند پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي ، در هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي يك نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته براي 2 نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند. دانشجويان دوره شبانه مي توانند در هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر براي 2 نيمسال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته حداكثر براي 3 نيمسال متوالي يا متناوب ، از مرخصي تحصيلي استفاده كنند.  

 

انصراف از تحصيل : 

دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشته باشد بايد درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه يا دانشكده تسليم نمايد. اين دانشجو مجاز است فقط براي يكبار حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر شده و پس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد.  

 

انتقال :   

انتقال دانشجو با توافق دانشگاههاي مبداء و مقصد منوط به داشتن همه شرايط زير است :
- ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبداء از نظر مقررات آموزشي و انضباطي بلامانع باشد.
- متقاضي حداقل يك نيمسال از دوره آموزشي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.
- واحدهاي باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد ، حداقل نصف كل واحدهاي دوره باشد.
- ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي ، حداقل 12 باشد.  

 

دانشجوي مهمان :   

ميهماني از دوره هاي روزانه به شبانه و از دانشگاههاي حضوري به غيرحضوري و از دانشگاههاي دولتي به غيردولتي و برعكس ممنوع است. هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني و يا كارشناسي ناپيوسته و دو نيمسال در دوره كارشناسي پيوسته ، در يك دانشگاه بطور تمام وقت ، به صورت ميهمان تحصيل كند. در هر حال واحدهايي كه دانشجو به صورت ميهمان ، چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تك درس در يك يا چند دانشگاه گذرانده است ، نبايد از 40 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند ـ حداقل نمره قبولي دانشجوي مهمان در دانشگاه مقصد 12 مي باشد و واحدهايي را كه دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره كمتر از 12 گذرانده است بايد مجدداً بگذراند.  

 

تغيير رشته :   

دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كارداني و كارشناسي پيوسته مي تواند با داشتن شرايط زير و موافقت دانشگاه ذيربط از رشته اي به رشته ديگر تغيير رشته دهد :
- ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد .
- حداقل يك ششم و حداكثر يك دوم واحدهاي دوره را گذرانده باشد.  

 

تغيير رشته توأم با انتقال :   

در صورتي كه دانشجو هم زمان داراي شرايط انتقال و همچنين شرايط تغيير رشته باشد ، تغيير رشته توأم با انتقال بلامانع است .
دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده اي در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي ، با دروس رشته جديد ، حداقل 80% اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از دروس نيز از 12 كمتر نباشد.  
 

 


تاریخ بروز رسانی:   12 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >