اعضاء کمیته برنامه ریزی درسی

1401/11/30 0:0

0 خانم دکتر فرحناز کمالی

0 خانم دکتر مریم روانی پور

0 خانم دکتر راضیه باقرزاده

0 خانم دکتر حکیمه واحدپرست

0 آقای دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

0 خانم دکتر فرخنده مهبودی

0 خانم دکتر فرزانه نوروزی

0 خانم دکتر فاطمه مالچی

0 خانم طیبه غریبی

0 خانم نادیه پاکاری

0 خانم فاطمه حیدری


تاریخ بروز رسانی:   30 بهمن 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >