ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند. 

پرستاری (ارشد)

مقطع: فوق لیسانس
 

پرستاری (کارشناسی ارشد)
  فهرست دروس   پرستاری (ارشد)

  پرستاری بیماری های داخلی جراحی 1
  مداخلات روانپرستاری کودکان و نوجوانان
  تکامل کودک و خانواده
  اختلالات روانی سالمندان و مراقبت های روانپرستاری
  طرح و برنامه ریزی درسی
  پرستاری اعتیاد
  نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری
  فوریت های روانپرستاری
  سمینار مسائل پرستاری
  اخلاق، حقوق و قانون در روانپرستاری
  تمرین تدریس
  نظریه ها، الگوهای روانپرستاری و کاربرد آنها
  سنجش و اندازه گیری
  اصول سلامت روان و روانپرستاری
  روش تحقیق،آشنایی بامنابع وسایل و ابزار تحقیق
  آمار و روش تحقیق پیشرفته
  بررسی وضعیت سلامت در کودکان
  پرستاری از بیماری های مزمن
  پرستاری بهداشت کودک و خانواده 1
  پرستاری در دوره نوپایی و خردسالی
  پرستاری بهداشت کودک و خانواده 2
  پرستاری در سنین مدرسه
  پرستاری بیماری های داخلی جراحی 3
  پرستاری در دوره نوجوانی
  روش ها و فنون تدریس
  مدیریت خدمات پرستاری
  پرستاری بیماری های داخلی جراحی 2 (ارشد)
  مدیریت پرستاری در بخش های روان پزشکی
  روانپزشکی و روانپرستاری اطفال و نوجوانان
  مدیریت پرستاری بالینی
  پرستاری روانی 2 (فامیل درمانی)
  روش های آموزش به مددجو
  سایر موضوعات آموزشی
  پرستاری از بیماری های حاد
  فیزیولوژی (ارشد پرستاری)
  داروشناسی اختصاصی
  پرستاری کودکان در سوانح، حوادث و بلایا
  مداخلات روانپرستاری فردی
  آشنایی با روش های آموزشی
  طرح درس بالین (کارآموزی و کارورزی)
  پرستاری در دوره نوزادی
  اختلالات روانی بزرگسال و مراقبت های روانپرستاری
  پرستاری در دوره شیرخوارگی
  بیماری های ژنتیکی و مشاوره
  پرستاری و بیماری های حاد
  پرستاری در دوره نوزادی
  طب مکمل، طب جایگزین و نقش پرستار
  پرستاری در دوره شیرخوارگی
  سلامت روان کودکان و نوجوانان
  سیستم اطلاع رسانی پزشکی
  مداخلات روانپرستاری گروهی و خانوادگی
  پاتوفیزیولوژی
تعداد بازدید:   ۵۰۱
< >