نقشه سایت دانشکده پرستاری مامایی
Skip Navigation Links.
صفحه نخست
Collapse معرفی دانشکدهمعرفی دانشکده
تاریخچه
رسالت
اهداف
تعاریف
راهنمای دانشکده
نقشه دانشکده
ساختار دانشكده
Collapse رياست دانشكدهرياست دانشكده
معرفی ریاست
پیام ریاست
Collapse معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکدهمعاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده
معرفی معاونت
اعضای هیئت علمی
Collapse گروههای آموزشیگروههای آموزشی
گروه پرستاری
گروه مامایی
Collapse دفتر توسعه آموزش(EDO)دفتر توسعه آموزش(EDO)
آیین نامه شرح وظایف
فرآیندها
فرم ها
صورتجلسات EDO دانشکده
Collapse اداره آموزشاداره آموزش
معرفی اداره آموزش
تقویم سال تحصیلی
انتخاب واحد اینترنتی
آیین نامه دوره کارشناسی
آیین نامه دوره کارشناسی ارشد
فرآیندها
اساتید مشاور تحصیلی
مشخصات کلی و سرفصل دروس
Collapse دفتر توسعه آموزش (EDO)دفتر توسعه آموزش (EDO)
معرفی EDO دانشکده
Collapse فعالیت هافعالیت ها
Collapse الف - برنامه ریزی درسیالف - برنامه ریزی درسی
طرح درس
طرح دوره
Collapse ب - توانمندی اساتیدب - توانمندی اساتید
کارگاه ها
Collapse ج - ارزشیابیج - ارزشیابی
ترفیع پایه
Collapse ارزشیابی اساتیدارزشیابی اساتید
فرآیندها و آئین نامه ها
فرم ها و چک لیست ها
ارزشیابی درس
اعتباربخشی
Collapse د - پژوهش در آموزشد - پژوهش در آموزش
طرح ها و پایان نامه
فرآیندها در جشنواره شهیدمطهری
مقالات چاپ شده
Collapse منابع و پیوندهامنابع و پیوندها
EDC دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
جشنواره شهیدمطهری
Collapse مجلات آموزش پزشکیمجلات آموزش پزشکی
فارسی
انگلیسی
مراکز EDO سایر دانشکده های پرستاری و مامایی
برنامه عملیاتی
اساتید دانشکده
Collapse تحصیلات تکمیلیتحصیلات تکمیلی
معرفی تحصیلات تکمیلی
Collapse اعضاء تحصیلات تکمیلیاعضاء تحصیلات تکمیلی
مدیر تحصیلات تکمیلی
شورای تحصیلات تکمیلی
کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی
مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی
لیست دروس کارشناسی ارشد
سرفصل دروس
فرم های آموزشی
آئین نامه
Collapse عناوین پایان نامه هاعناوین پایان نامه ها
پرستاری
فرایندها
شیوه نگارش پایان نامه
دسترسی به پایان نامه ها
لینک های مفید
رشته های تحصیلی
Collapse گروه های آموزشیگروه های آموزشی
Collapse پرستاریپرستاری
کارشناسی پیوسته
کارشناسی ارشد
Collapse ماماییمامایی
Collapse کارشناسی پیوستهکارشناسی پیوسته
برنامه های کلاسی و کارآموزی
برنامه شبکاری
Collapse کارشناسی ناپیوستهکارشناسی ناپیوسته
برنامه های کلاسی و کارآموزی
Collapse آيين نامه هاآيين نامه ها
اساتید
کارکنان
دانشجویی
Collapse اطلاعات دروساطلاعات دروس
لیست دروس
سرفصل دروس
Collapse امكانات آموزشيامكانات آموزشي
بیمارستان
مراکز بهداشتی درمانی
پراتیک
لاگ بوک
Collapse طرح درس و اسلاید های تدریسطرح درس و اسلاید های تدریس
كارشناسي ارشد پرستاري
كارشناسي پرستاري
كارشناسي مامايي
کارشناسی ناپیوسته مامایی
Collapse ژورنال کلابژورنال کلاب
پرستاری
چک لیست نقد مقاله
Collapse فرم هافرم ها
دانشجویی
اساتید
کارکنان
دانستنی ها
معرفی کتب منتشره
گالری تصاویر
لینک های مفید
Collapse آموزش مداومآموزش مداوم
معرفی
همایش های سالیانه
کارگاه های دوره ای
Collapse سمینارهای فصلیسمینارهای فصلی
بهار
تابستان
پاییز
زمستان
Collapse لینک های مرتبطلینک های مرتبط
اداره آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
سامانه آموزش مداوم کشوری
Collapse همکاری با سازمان های مردم نهاد حوزه سلامتهمکاری با سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت
کمیته سالمندی سالم و مراقبت بهتر
کمیته پیشگیری از بیماری آلزایمر و مراقبت بهتر
کمیته حمایت از مبتلایان به MS
کمیته حمایت از مبتلایان به تالاسمی
کمیته حمایت از مبتلایان به هموفیلی
کمیته حمایت از مبتلایان به سرطان
Collapse کمیته حمایت از مبتلایان به نارسایی مزمن کلیویکمیته حمایت از مبتلایان به نارسایی مزمن کلیوی
دیالیز
پیوند
تماس با ما
< >