دانشجویان.پرستاری


26 دی 1396
برگزاری دوره اینترنشیپ دانشجویان ترم 8 پرستاری

 

24 بهمن 1395
برپایی بیمارستان صحرایی در شهرستان گناوه (روستای محمدصالحی)
دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی با همکاری بسیج جامعه پزشکی ...

 
 
 
< >