دروس ارایه شده توسط  دکتر راضيه باقرزاده  


با انتخاب درس مورد نظر میتوانید فهرست منابع و مراجع درس به علاوه اسلایدها و فایلهای مربوط به آنرا مشاهده و دریافت نمایید.

  اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماريها (پیوسته مامایی)
مامایی ,
  بارداری زایمان 3
مامایی ,
  بیماری های زنان
مامایی ,
  مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت
مامایی ,
  سایر موضوعات آموزشی
پرستاری ,مامایی ,پرستاری (ارشد) ,مامایی...
  طرح درس بالین (کارآموزی و کارورزی)
مامایی ,پرستاری (ارشد) ,پرستاری ,مامایی...
  اخلاق و مقررات مامایی
مامایی ,

< >