ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1/5
 تعداد بازدید:   ۷۶


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس اخلاق پرستاری دکتر یزدانخواه نیمسال اول99-98 محمدرضا يزدانخواه فرد 68/50 kB دانلود
2 طرح درس اخلاق پرستاری دکتر جهان پور نیمسال اول99-98 دکتر فائزه جهان پور 80/50 kB دانلود
1
      
< >