ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.داروشناسی اختصاصی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1/5
 تعداد بازدید:   ۵۸


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس سایکوفارماکولوژی ارشد روانپرستاری دکتر مسعود بحريني 91/00 kB دانلود
2 Dosage forms and calculations دکتر ساسان زائری 527/00 kB دانلود
3 Cardiovascular Drugs (HTN and coagulation) دکتر ساسان زائری 138/09 kB دانلود
4 Cardiovascular Drugs (AntiAngina Drugs) دکتر ساسان زائری 123/96 kB دانلود
5 Cardiovascular Drugs (Dyslipidemia and CHF) دکتر ساسان زائری 133/48 kB دانلود
6 I and II AntiDiabetic Drugs دکتر ساسان زائری 225/06 kB دانلود
7 Drugs Used in Asthma دکتر ساسان زائری 439/30 kB دانلود
8 Thyroid and Antithyroid Drugs دکتر ساسان زائری 125/03 kB دانلود
9 Antibiotics 1 دکتر ساسان زائری 154/76 kB دانلود
10 Antibiotics 2 دکتر ساسان زائری 283/52 kB دانلود
11 Antibiotics 3 دکتر ساسان زائری 137/20 kB دانلود
12 GI drugs دکتر ساسان زائری 137/59 kB دانلود
13 طرح درس فارماکولوژی ارشد پرستاری دکتر ساسان زائری 89/26 kB دانلود
1
      
< >