ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.داروشناسی 2

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۵۷۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 Infection دکتر رامين سيديان 1.44 MB دانلود
2 Preeclampsia دکتر رامين سيديان 273.43 kB دانلود
3 Pain دکتر رامين سيديان 894.00 kB دانلود
4 Shock دکتر رامين سيديان 825.50 kB دانلود
5 Endocrinology دکتر رامين سيديان 983.63 kB دانلود
6 Oxytocin دکتر رامين سيديان 157.14 kB دانلود
7 Tocolytics دکتر رامين سيديان 289.67 kB دانلود
8 Pediatrics and Geriatrics دکتر رامين سيديان 1.05 MB دانلود
9 STD دکتر رامين سيديان 239.12 kB دانلود
10 Contraception دکتر رامين سيديان 240.20 kB دانلود
11 Contraception1 دکتر رامين سيديان 100.99 kB دانلود
12 Clomifene دکتر رامين سيديان 439.27 kB دانلود
13 Microcytic anemia دکتر رامين سيديان 244.68 kB دانلود
14 Iron Deficicency Anemia in pregnancy دکتر رامين سيديان 104.79 kB دانلود
15 Osteoporosis دکتر رامين سيديان 357.50 kB دانلود
16 Osteoporosis 1 دکتر رامين سيديان 1.44 MB دانلود
17 Analgesics دکتر رامين سيديان 141.50 kB دانلود
18 HCG دکتر رامين سيديان 170.05 kB دانلود
19 HMG دکتر رامين سيديان ----
20 Dosage forms and calculations دکتر ساسان زائری 526.00 kB دانلود
21 Thyroid and Antithyroid Drugs دکتر ساسان زائری 125.05 kB دانلود
22 AntiDiabetic Drugs دکتر ساسان زائری 129.20 kB دانلود
23 Drugs to Treat Infertility and PMS دکتر ساسان زائری 134.92 kB دانلود
24 Drugs to Treat endometriosis, AUB and PCOS دکتر ساسان زائری 119.82 kB دانلود
25 Contraceptive Drugs دکتر ساسان زائری 349.01 kB دانلود
26 Medication Abortion دکتر ساسان زائری 375.50 kB دانلود
27 prescription writing دکتر ساسان زائری 3.12 MB دانلود
28 طرح درس دکتر ساسان زائری 82.08 kB دانلود
29 داروشناسی مامایی ناپیوسته دکتر رامين سيديان 112.40 kB دانلود
30 ANTIBIOTICS (2) AND (3) دکتر ساسان زائری 188.20 kB دانلود
1
      
< >