ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.میکروب شناسی

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۵۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse SA. Jawetz, Melnick & Adelberg’s Medical Microbiology. Latest edition, Mc Grow Hill دکتر سعيد تاج بخش ----
2 Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical Microbiology. Latest edition, Elsevier Mosby دکتر سعيد تاج بخش ----
1
      
< >