ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فرآیند آموزش به بیمار

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۸۸


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس فرآیند آموزش به بیمار دکتر مريم رواني پور 62/50 kB دانلود
2 طرح درس فرایند اموزش به بیمار دکتر یزدانخواه دکتر مريم رواني پور 84/00 kB دانلود
3 طرح درس قلب خانم غلامی دکتر مريم رواني پور 78/00 kB دانلود
1
      
< >