ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2/5
 تعداد بازدید:   ۲۰۰


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 پرستاری مادر و نوزاد 2 دکتر فائزه جهان پور 25/80 kB دانلود
2 پرستاری مادر و نوزاد 2 فرحناز كمالي 85/50 kB دانلود
3 پرستاری بهداشت مادر و نوازد 2 دکتر فائزه جهان پور 66/50 kB دانلود
4 طرح درس پرستاری مادر و نوزاد 2 دکتر فائزه جهان پور 66/50 kB دانلود
5 طرح درس پرستاری بهداشت مادر و نوزاد 2 فرحناز كمالي 85/50 kB دانلود
6 طرح درس پرستاری بهداشت مادر و نوزاد طيبه غريبي 136/59 kB دانلود
7 طرح درس نوزادان 1 دکتر فائزه جهان پور 79/00 kB دانلود
8 نوزادان 2 دکتر فائزه جهان پور 68/00 kB دانلود
9 طرح درس پرستاری بهداشت مادر و نوزاد طيبه غريبي 115/55 kB دانلود
10 طرح درس بهداشت مادر و نوزاد2 دکتر جهان پور نیمسال اول99-98 دکتر فائزه جهان پور 73/50 kB دانلود
11 طرح درس دکتر جهان پور سال 99-98 دکتر فائزه جهان پور 77/50 kB دانلود
12 طرح درس پرستاری بهداشت مادر و نوزاد 2 فاطمه مالچی 84/00 kB دانلود
1
      
< >