ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.روش تحقیق،آشنایی بامنابع وسایل و ابزار تحقیق

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۳۰


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 روش تحقیق، و ... دکتر فائزه جهان پور 82/50 kB دانلود
2 طرح درس روش تحقیق دکتر فائزه جهان پور 82/50 kB دانلود
3 روش تحقیق،آشنایی بامنابع وسایل و ابزار تحقیق دکتر مريم رواني پور 55/50 kB دانلود
4 طرح درس روش تحقیق دکتر جهان پور نیمسال اول 99-98 دکتر فائزه جهان پور 85/50 kB دانلود
1
      
< >