دانشکده

1

5 بهمن 1394
معرفی EDO دانشکده

 

16 فروردين 1394
رسالت
رسالت دانشکده پرستاری و مامایی...

 

16 فروردين 1394
اهداف

 

16 فروردين 1394
تعاریف
تعاريف: تعاريف زير در آيين نامه هاي كليه مقاطع مختلف تحصيلي به صورت يكسان پذيرفته شده و حسب مقطع مربوط مورد استناد مي باشد و جز لاينفك آيين نامه ها بوده و هر نوع تغيير و تفسير مغاير با آن مجاز نيست.

 

16 فروردين 1394
راهنمای دانشکده
راهنمای دانشکده به شرح زیر می باشد.

 

15 فروردين 1394
تاریخچه دانشکده پرستاری و مامایی

 

7 اسفند 1393
وب سایت های دانشکده های پرستاری و مامایی کشور
دسترسی به وب سایت ها

 

7 امرداد 1391
معرفی ریاست

 
1
< >