آیین

1

5 بهمن 1394
آیین نامه شرح وظایف مراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش

 

26 فروردين 1394
آیین نامه کارکنان
آیین نامه های مورد نیاز کارکنان...

 

25 فروردين 1394
آیین نامه ها
آیین نامه ها...

 

18 فروردين 1394
آیین نامه دوره کارشناسی
آیین نامه دوره کارشناسی....

 

28 امرداد 1391
آئین نامه دانشجویی
آیین نامه دانشجویی...

 

28 امرداد 1391
آئین نامه ها
آیین نامه اساتید...

 
1
< >