برنامه های کلاسی و کارآموزی

1396/4/7 0:0

 

برنامه کلاسی مامایی پیوسته نیمسال اول سال تحصیلی 1398- 1397

برنامه کارآموزی مامایی پیوسته نیمسال اول سال تحصیلی 1398-1397

  

برنامه کلاسی مامایی ناپیوسته نیمسال اول سال تحصیلی 1397- 1396

 برنامه کارآموزی مامایی ناپیوسته نیمسال اول سال تحصیلی 1397-1396

 

برنامه کلاسی مامایی ناپیوسته نیمسال دوم سال تحصیلی 1396- 1395

 برنامه کارآموزی مامایی ناپیوسته نیمسال دوم سال تحصیلی 1396-1395

 

برنامه کلاسی مامایی ناپیوسته نیمسال اول سال تحصیلی 1396- 1395

 برنامه کارآموزی مامایی ناپیوسته نیمسال اول سال تحصیلی 1396-1395

  

برنامه کلاسی مامایی ناپیوسته نیمسال دوم سال تحصیلی 1395-1394

 برنامه کارآموزی مامایی ناپیوسته نیمسال دوم سال تحصیلی 1395-1394

  

برنامه کلاسی مامایی ناپیوسته نیمسال اول سال تحصیلی 1395-1394

 برنامه کارآموزی مامایی ناپیوسته نیمسال اول سال تحصیلی 1395-1394

 

 


   
تعداد بازدید:   ۲۱۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >