تفاوت های فردی بين زن و مرد

1391/12/20 0:0
آگاهی از وجود تفاوت های فردی بين انسان ها به اندازه خلقت انسان قدمت دارد. خواه در انسان اوليه و خواه در جوامع پيشرفته بعدی که به طور رسمی يا غيررسمی اعضای جامعه را گروه بندی می کردند. گوهر وجودی زن و مرد يکی است. ...

 

تفاوت های فردی بين زن و مرد

 
مقايسه روان شناشي زن و مرد
آگاهی از وجود تفاوت های فردی بين انسان ها به اندازه خلقت انسان قدمت دارد. خواه در انسان اوليه و خواه در جوامع پيشرفته بعدی که به طور رسمی يا غيررسمی اعضای جامعه را گروه بندی می کردند.گوهر وجودی زن و مرد يکی است. هر دو انسانند. اما بين زن و مرد از دو جهت تفاوت های بارزی وجود دارد:
v     جسمی
v     روانی
مطالعه جنسيت همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. در اين پژوهش ها بيشتر دو جنبه از تفاوت های زن و مرد مورد بررسی قرار گرفته است:
1. قابليت ذهنی                           2. ميزان هوش
قابليت ذهنی
محققان بر اين باور بودند که قابليت ذهنی مربوط به بخش پيشانی مغز است و اين بخش را در مردان بزرگتر می پنداشتند. امّا بعدها مشخص شد که قابليت ذهنی در بخش آهيانه است و هر دو بخش پيشانی و آهيانه در زنان بزرگتر است!
هوش
پژوهش ها نشان داده بود که از نظر بهره هوشی مردان در دو انتهای حداکثری و حداقلی و زنان نزديک به ميانگين قرار دارند. امّا نتايج بعدی تفاوت بين زن و مرد را در عملکرد کلی هوش رد کرد.
 
تصورات قالبی و کليشه ای در مورد زن و مرد
زن
ü      محافظه کار
ü      دلواپس عواطف ديگران
ü      به سادگی عواطف لطيف را بيان مي کند
ü      دارای گرايش های دينی عميق
ü      مايل به هنر و ادبيات
ü      امنيت طلب
ü      خويشتن دار
ü      سازگار
ü      زود جوش
مرد
ü      مستقل
ü      پرخاشکر و سلطه طلب
ü      به سادگی تحت تأثير قرار نمی گيرد
ü      شيفته رياضی و مقولات علمی
ü      خويشتن دار در برابر بحران
ü      فعال و رقابت جو
ü      جاه طلب
ü      حادثه جو
ü      اهل سياست
ويژگی های ساخت و عملکرد دستگاه های بدن زنان و مردان متفاوت است. اين تفاوت طوری است که مرد را برای زندگی پر جنب و جوش و زن را برای زندگی آرام آماده می کند.
         دختر
         درس خواندن
         کارهای دستی
         کلام
         حافظه
         پسر
         استعداد رياضی
         ارتباط مکانيکی
         تجسمفضايی
         هدف گيری
 
طول عمرزن؟ مرد؟

تحقيقات نشان داده است که طول عمر زنان بيشتر از مردان است. نکته قابل توجه این که اگر مرد و زنی را در جزيره ای دور افتاده رها کنيد، چگونگی وضعيت سوخت و ساز بدن در زن باعث می شود زن بيشتر از مرد زنده بماند.

 

 
دکتر مسعود بحرینی ـ استادیار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر


   
تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >